Kinderfestival

Blog
Voor het achtste jaar op rij worden de Haaksbergse Schuttersfeesten opgeleukt door een bruisend Kinderfestival.
Kids tot een jaartje of twaalf kunnen er ook dit jaar weer op rekenen: voor hen is er op zondagmiddag 4 september volop vertier in het volkspark Scholtenhagen. Het Kinderfestival heeft zich een vaste plek verworven op de jaarlijkse Schuttersfeesten. Wat in 2011 van start ging als een ‘probeersel’ om de jeugd tot een jaar of 12 vermaak te bieden, is uitgegroeid tot een gezellig kinderfestijn.

De folkloristische schutterijen, schuttersgilden en schutbroederschappen zijn ontstaan uit de historische schutterijen. Ze hebben tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie. Ze houden verschillende keren per jaar een optocht en schieten met een buks. Afhankelijk van de regio worden er andere schietdisciplines beoefend.

Schutterijen dateren al uit de middeleeuwen en waren zuiver plaatselijke instellingen. Na 1814 veranderde de situatie. De lokale schutterijen werden vanaf dat jaar eenvormig georganiseerd. Ze kregen als taak het handhaven van binnenlandse order en rust; en het dienen in tijden van oorlog en buitenlandse dreiging. Gemeenten met meer dan 2500 inwoners kenden een dienstdoende schutterij.

In de overige gemeenten kwam een rustende schutterij. Deze werd pas actief in geval van oorlog. In 1827 werd bepaald dat er op iedere honderd inwoners twee schutters moesten zijn. Mannen tussen de 24 en 34 jaar waren schuttersplichtig en moesten zich bij de gemeente laten registreren. Door middel van een lotingsysteem werd bepaald wie daadwerkelijk tot de schutterij moest toetreden. De staat versterkte de wapens en wapenuitrusting, terwijl de gemeente de kosten voor onderhoud en vervanging betaalde. 

In 1901 werden de schutterijen afgeschaft. De Haaksbergsche Schutterij ontstond op 24 maart 1785. In hoeverre de Haaksbergsche schutters betrokken waren bij de schermutselingen op de nadering van de Franse troepen in 1794/95 is niet bekend, evenmin of er enkele hebben deelgenomen aan de Russische Veldtocht van Napoleon Bonaparte. Wel is komen vast te staan dat er in die jaren schietwedstrijden werden gehouden. Samen met vele dienstplichtigen waren de Haaksbergsche schutters na de Belgische opstand gedwongen in de jaren 1830-’34 actieve dienst te verrichten. In augustus 1834 keerden zij terug. Te hunnen ere werden Schuttersfeesten georganiseerd.

De Schuttersfeesten in Haaksbergen worden gehouden tijdens weekeinde van eind Augustus/ begin September tegelijk met de Haaksbergsche kermis, die sedert eeuwen op deze datum wordt gehouden.Tot aan 1976 kende de schutterij geen vaste leden, met uitzondering van enkele officieren, bielemannen en vendeliers. Degene die zich in die tijd geroepen voelde om aan het vogelschieten deel te nemen kon zich een week van te voren en zelfs nog enkele uren voor de aanvang, aanmelden als deelnemer. In 1976 werd besloten om over te gaan tot de aanschaf van 30 uniformen en het aangaan van een “vast” lidmaatschap.

Huisregels Schuttersfeesten Haaksbergen

Voor de veiligheid van iedereen die op het feestterrein aanwezig is, zijn er huisregels vastgesteld.Daarnaast is er tijdens de Schuttersfeesten de Nederlandse wetgeving van kracht aangevuld met de Algemene Plaatselijke Verordeningen.

Wanneer je de Schuttersfeesten bezoekt en daardoor aanwezig bent op het evenemententerrein, ga je akkoord met dit reglement.  Tot het feestterrein worden ook de fietsenstalling(en) en het Park Groot Scholtenhagen gerekend.

Eigen risico

Het betreden van het feestterrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De Haaksbergsche Schutterij en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade van bezoekers.

Opvolgen aanwijzingen en instructies

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

Legitimatie verplicht

Indien een bezoeker kan aantonen dat hij/zij 18 jaar of ouder is kan een alcoholbandje worden aangebracht om de pols waardoor het barpersoneel bevoegd is aan de persoon zwakalcoholische drank te verschaffen bij de daarvoor beschikbare uitgiftepunten. Bij twijfel mag het barpersoneel uitgifte weigeren.

Het bij je hebben of verhandelen van drugs is niet toegestaan. Bij constatering van het in bezit of verhandelen word je zonder pardon overgedragen aan de politie.

Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het evenemententerrein willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van entreekaarten en/of reiskosten.

Alcohol & drank

Alcohol

Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen.De organisatie van de Schuttersfeesten wijkt niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd.

Drank

Het is niet toegestaan eigen drank of etenswaren mee te nemen op het gehele evenemententerrein. Het nuttigen van drank is alleen toegestaan op het evenemententerrein binnen de toegangspoorten en in het park bij de evenementen die op dat terrein plaatsvinden.Alle drankconsumpties worden direct met de daarvoor beschikbare munten afgerekend. 

De gekochte consumptiemunten zijn onbeperkt geldig. De Haaksbergsche Schutterij neemt geen munten retour. Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.

Verboden

Het is verboden om het evenement met het volgende te betreden:

Softdrugs, harddrugs, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie). Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte.

Het is derden, zonder schriftelijke toestemming van de Haaksbergsche Schutterij, verboden om opnames tegen betaling beschikbaar te stellen.

Geluid

In de feesttent en kermis kan meer dan 85 DB aan geluid worden geproduceerd.De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Geef jouw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.

Glaswerk

Het is niet toegestaan om glaswerk in bezit te hebben op het evenemententerrein.

Roken

Het is wettelijk niet toegestaan in de feesttent te roken. Naast de feesttent is verder in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein een algeheel rookverbod van toepassing. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.

Vervoer

Iedere bezoeker wordt geadviseerd om de auto zoveel mogelijk thuis te laten. Auto’s zijn niet toegestaan op het feestterrein. Voor bezoekers die met de fiets of scooter komen is er stalling geregeld. Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

Overige

Huisdieren worden niet toegelaten.

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het feestterrein worden ontzegd.

Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het evenemententerrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen, schriftelijke, toestemming van de Haaksbergsche Schutterij.

Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Het dreigen en gebruik van geweld, het in bezit hebben van wapens of andere voorwerpen, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar , seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien/moddergooien, vervuilingen/of vernieling van materialen, het ontvreemden van goederen en geluidsoverlast in de directe omgeving zal niet worden getolereerd.

De toegang tot het evenemententerrein zal u worden ontzegd en u kunt worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades zullen op u worden verhaald.

Op diverse plaatsen op het feestterrein hangen camera’s, dit om te waken voor uw en onze veiligheid. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties.

Toiletruimte is alleen bestemd voor individueel gebruik. Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.

Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd.

Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat uw gedrag ongewenst is, kan de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.

Bij strafbare feiten wordt u te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

In gevallen waarin deze toegangsvoorwaarden en huisregels niet voorzien beslist de organisatie. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

Algemeen

Wij stellen het op prijs dat je jouw muntaankopen met jouw pinpas betaalt. Dat kost niets extra.Bij de muntenkassa is een pinautomaat aanwezig.

Sinds enkele jaren is er het rookterras voor de feesttent. Op dit terras mag gerookt worden. Als er een overtreding van het rookverbod wordt geconstateerd, krijgt de organisatie een forse boete. Dat geld geven we liever uit aan een leuker feest voor jullie allemaal.

Op het evenemententerrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kunt u terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de bezoekers nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze vrijwilligers en de hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren wij u rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

Tijdens het evenement zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotiedoeleinden. Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord. 

Om toegang te krijgen tot de Schuttersfeesten dien je tijdens de van toepassing zijnde programma onderdelen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. De exacte onderdelen staan op de website vermeld. Tickets zijn verkrijgbaar aan de kassa.

Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden.

De organisatie wenst u een geweldig feest toe!

Enthousiasme, kameraadschap en liefde voor muziek zijn de ingrediënten die Millennium maakt tot wat ze is; een energieke band die ieder feest omtovert tot een waar festijn. Of het nu gaat om een bruiloft, kolkende feesttent, een café of bedrijfsfeest, iedere keer gaat de tent op zijn kop bij deze vijf energieke oosterlingen, die ‘feest!’ standaard met een uitroepteken schrijven.

Korte pauzes en veel interactie met het publiek zijn het credo van de band die, doordat er niet met vaste setlijsten wordt gewerkt, erg flexibel is en direct kan inspelen op iedere onverwachte situatie.

Laat u verrassen door de vele extra’s die de band u standaard biedt, zoals de Mobiele Piano Band of de Ienieminiemillenniumblaaskapel, en ook u zult ervaren dat deze energieke heren ieder publiek voor zich weet te winnen. Niet voor niets luidt ons credo:

Millennium Showband, altijd zin in een feestje!

Zaterdag 3 September

Entertainment op topniveau brengen, dat is elk optreden weer onze missie. Een gedreven zanger, een spetterende zangeres en vier energieke topmuzikanten. Met JETSET LIVE! haal je high energy en de absolute top in huis.

JETSET LIVE! staat garant voor een energieke en interactieve show met up-to-date repertoire voorzien van de vetste mash-ups en medleys. Outfits, uitstraling, repertoire en podiumpresentatie zijn tot in de puntjes verzorgd. Met een custom made licht- en LEDwall-show, knallende shooters en CO2 is het één en al energie op het podium en een genot om naar te kijken. Vanuit onze passie en gedrevenheid blijven we ons continu ontwikkelen en vernieuwen, waardoor je telkens weer verrast wordt.

Ondersteund door onze vakbekwame crew zijn de mogelijkheden voor licht, geluid en video eindeloos. Door hun prettige manier van communiceren, bent je in staat om samen met hen de meest optimale situatie te creëren.

JETSET LIVE! is meer dan muziek alleen: energiek, interactief, trendy en professioneel. Dit alles maakt JETSET LIVE! tot dé geschikte live band voor je evenement of feest!

Vrijdag 2 September

De pop-rock sensatie van Nederland!
Een ijzersterke vijfkoppige coverband met een veelzijdig repertoire: van de recente hits tot klinkende klassiekers en echte feestnummers. Gegarandeerd live en ondersteund met een spectaculaire lichtshow en vele special effects zoals confetti en vuur effecten. Een dijk van een coverband!

Wat krijg je als je het gitaargeweld van AC/DC, de charmes van Andre Hazes en de power vocals van Bruno Mars en Queen combineert? Dan krijg je goud. Puur goud! En dat is precies hoe je een show van EMPIRE beleeft. Ze pakken je bij de lurven. Als een aardbeving maken ze elke feest locatie met de grond gelijk. Nergens is er zoveel energie, levendigheid, vuur en confetti als bij EMPIRE. Deze coverband zet een nieuwe standaard. Een GOUDEN standaard. Zet deze band nu op je bucketlist. Laat je omver blazen met een goudgele rakker in je hand!

Tijdens de halve finale van ‘The Clash of the Coverbands 2018’ pakte de succesvolle band het duizendkoppige publiek, in de tot de nok gevulde Amsterdamse poptempel Paradiso, hoorbaar in en keerden de bandleden, als winnaar van de Benelux Semi-Final huiswaarts met de welverdiende publieksprijs. Tijdens de grote Benelux Final liet EMPIRE horen waarom zij zoveel Coverbands achter zich lieten tijdens de vele voorrondes, daarmee pakte zij een verdiende derde plaats met een spectaculaire show in het Klokgebouw in Eindhoven!

Een optreden van EMPIRE is dan ook een feest der herkenning. De hits van nu en klinkende klassiekers wisselen elkaar af en nodigen uit tot meezingen en feesten. Daarmee is EMPIRE een band die past op elke gelegenheid.

Of het nu een afgeladen feesttent is of een bruiloftsfeest, EMPIRE laat het publiek genieten. Een feest voor jong en oud!

EMPIRE moet je zien!

Read More

aanvang teamschieten 13:30

aanmelden vanaf 13:00

De inschrijving voor het teamschieten 2022 is gesloten, voor vragen of opmerkingen mail naar teamschieten@schutterij.nl

Zondag 4 September

Het Jaarlijkse teamschieten is al jare een zeer gezellige aangelegenheid op de zondagmiddag tijdens de schuttersfeesten. bedrijven die graag aan teambuilding doen, buren die graag een gezellige activiteit ondernemen of vriendengroepen die het, onder het genot van een biertje graag tegen andere teams opnemen

Heel Haaksbergen schiet op 4 september: Park Groot Scholtenhagen decor Teamschieten

Bedrijven, families, vriendengroepen, verenigingen, buurten. Speciaal voor hen organiseert de Haaksbergsche Schutterij op zondagmiddag 4 september schietwedstrijden voor teams. Dat staat voor gezonde spanning en een hoop gezelligheid, tegen het schitterende groene decor van het Scholtenhagen. Deze goede traditie is niet meer weg te denken van het jaarlijkse schuttersfestijn. Dan is het park voor jong en oud the Place to be.

Het traditionele Koningsschieten op zaterdag is voorbehouden aan de leden van het plaatselijke schutters korps. Naar goede gewoonte kan

het publiek op zondag zijn geluk beproeven in de schietsport. Rond de eeuwwisseling heeft

de Haaksbergsche Schutterij het onderdeel bedrijfsschieten geïntroduceerd. Dat is een waar succesnummer geworden.

De vele tientallen teams en hun supporters zorgen voor reuring en sfeer op de historische grond van het Scholtenhagenpark. Om ook andere groepen, zoals vrienden, families, buurten of verenigingen, de kans te geven om mee te doen is het bedrijfsschieten omgevormd tot teamschieten. Drijvende krachten achter deze schiethappening waren – vijftien jaar lang – Arthur en Antoinette Bake. “Dat mag wel even genoemd worden!”, zegt Norbert Ordelmans namens de kersverse Commissie Teamschieten. Deze heeft nu het stokje overgenomen van de familie Bake.

Park Groot Scholtenhagen bruist

Het Scholtenhagenpark bruist als op zondagmiddag de teams in actie komen. De schietsport zorgt voor een stukje gezonde spanning. Maar zonder gezelligheid zou het Schuttersfeest geen schuttersfeest zijn.

Tijdens het Teamschieten is het park niet alleen gevuld met mensen, maar ook met muziek en (mobiele) bars. “De sfeer is super gemoedelijk en plezierig“, weet Norbert Ordelmans.

“Je treft altijd een hoop bekenden. Ook dat maakt het teamschieten zo leuk.”

Teamprijzen te verdienen

Uiteraard voldoet het Teamschieten van de Haaksbergsche Schutterij aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Er wordt met scherp geschoten. Daarom mogen alléén achttienplussers meedoen. Al naar gelang het aantal deelnemende teams staan in het park twee of drie houten vogels opgesteld. Zoals altijd vakkundig vervaardigd door dé expert binnen de schutterij Prijzen zijn te verdienen met het neerhalen van de kop, de linker- en de rechtervleugel, de staart en tenslotte de romp, het belangrijkste onderdeel. De teams die de romp op naam weten te schrijven strijden vervolgens in de finale om de hoofdprijs: een dinerbon van Het Bakkershuis

Na afloop van de wedstrijd is er uiteraard een groot feest met muziek in de grote feesttent.

Kinderen meenemen? Geen probleem!
Tijdens de activiteiten is er op het feestterrein ook kinderanimatie aanwezig en diverse springkussens.