Huisregels Schuttersfeesten Haaksbergen

Voor de veiligheid van iedereen die op het feestterrein aanwezig is, zijn er huisregels vastgesteld.Daarnaast is er tijdens de Schuttersfeesten de Nederlandse wetgeving van kracht aangevuld met de Algemene Plaatselijke Verordeningen.

Wanneer je de Schuttersfeesten bezoekt en daardoor aanwezig bent op het evenemententerrein, ga je akkoord met dit reglement.  Tot het feestterrein worden ook de fietsenstalling(en) en het Park Groot Scholtenhagen gerekend.

Eigen risico

Het betreden van het feestterrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De Haaksbergsche Schutterij en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade van bezoekers.

Opvolgen aanwijzingen en instructies

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

Legitimatie verplicht

Indien een bezoeker kan aantonen dat hij/zij 18 jaar of ouder is kan een alcoholbandje worden aangebracht om de pols waardoor het barpersoneel bevoegd is aan de persoon zwakalcoholische drank te verschaffen bij de daarvoor beschikbare uitgiftepunten. Bij twijfel mag het barpersoneel uitgifte weigeren.

Het bij je hebben of verhandelen van drugs is niet toegestaan. Bij constatering van het in bezit of verhandelen word je zonder pardon overgedragen aan de politie.

Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het evenemententerrein willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van entreekaarten en/of reiskosten.

Alcohol & drank

Alcohol

Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen.De organisatie van de Schuttersfeesten wijkt niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd.

Drank

Het is niet toegestaan eigen drank of etenswaren mee te nemen op het gehele evenemententerrein. Het nuttigen van drank is alleen toegestaan op het evenemententerrein binnen de toegangspoorten en in het park bij de evenementen die op dat terrein plaatsvinden.Alle drankconsumpties worden direct met de daarvoor beschikbare munten afgerekend. 

De gekochte consumptiemunten zijn onbeperkt geldig. De Haaksbergsche Schutterij neemt geen munten retour. Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.

Verboden

Het is verboden om het evenement met het volgende te betreden:

Softdrugs, harddrugs, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie). Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte.

Het is derden, zonder schriftelijke toestemming van de Haaksbergsche Schutterij, verboden om opnames tegen betaling beschikbaar te stellen.

Geluid

In de feesttent en kermis kan meer dan 85 DB aan geluid worden geproduceerd.De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Geef jouw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.

Glaswerk

Het is niet toegestaan om glaswerk in bezit te hebben op het evenemententerrein.

Roken

Het is wettelijk niet toegestaan in de feesttent te roken. Naast de feesttent is verder in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein een algeheel rookverbod van toepassing. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.

Vervoer

Iedere bezoeker wordt geadviseerd om de auto zoveel mogelijk thuis te laten. Auto’s zijn niet toegestaan op het feestterrein. Voor bezoekers die met de fiets of scooter komen is er stalling geregeld. Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

Overige

Huisdieren worden niet toegelaten.

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het feestterrein worden ontzegd.

Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het evenemententerrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen, schriftelijke, toestemming van de Haaksbergsche Schutterij.

Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Het dreigen en gebruik van geweld, het in bezit hebben van wapens of andere voorwerpen, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar , seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien/moddergooien, vervuilingen/of vernieling van materialen, het ontvreemden van goederen en geluidsoverlast in de directe omgeving zal niet worden getolereerd.

De toegang tot het evenemententerrein zal u worden ontzegd en u kunt worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades zullen op u worden verhaald.

Op diverse plaatsen op het feestterrein hangen camera’s, dit om te waken voor uw en onze veiligheid. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties.

Toiletruimte is alleen bestemd voor individueel gebruik. Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.

Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd.

Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat uw gedrag ongewenst is, kan de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.

Bij strafbare feiten wordt u te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

In gevallen waarin deze toegangsvoorwaarden en huisregels niet voorzien beslist de organisatie. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

Algemeen

Wij stellen het op prijs dat je jouw muntaankopen met jouw pinpas betaalt. Dat kost niets extra.Bij de muntenkassa is een pinautomaat aanwezig.

Sinds enkele jaren is er het rookterras voor de feesttent. Op dit terras mag gerookt worden. Als er een overtreding van het rookverbod wordt geconstateerd, krijgt de organisatie een forse boete. Dat geld geven we liever uit aan een leuker feest voor jullie allemaal.

Op het evenemententerrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kunt u terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de bezoekers nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze vrijwilligers en de hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren wij u rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

Tijdens het evenement zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotiedoeleinden. Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord. 

Om toegang te krijgen tot de Schuttersfeesten dien je tijdens de van toepassing zijnde programma onderdelen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. De exacte onderdelen staan op de website vermeld. Tickets zijn verkrijgbaar aan de kassa.

Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden.

De organisatie wenst u een geweldig feest toe!

Enthousiasme, kameraadschap en liefde voor muziek zijn de ingrediënten die Millennium maakt tot wat ze is; een energieke band die ieder feest omtovert tot een waar festijn. Of het nu gaat om een bruiloft, kolkende feesttent, een café of bedrijfsfeest, iedere keer gaat de tent op zijn kop bij deze vijf energieke oosterlingen, die ‘feest!’ standaard met een uitroepteken schrijven.

Korte pauzes en veel interactie met het publiek zijn het credo van de band die, doordat er niet met vaste setlijsten wordt gewerkt, erg flexibel is en direct kan inspelen op iedere onverwachte situatie.

Laat u verrassen door de vele extra’s die de band u standaard biedt, zoals de Mobiele Piano Band of de Ienieminiemillenniumblaaskapel, en ook u zult ervaren dat deze energieke heren ieder publiek voor zich weet te winnen. Niet voor niets luidt ons credo:

Millennium Showband, altijd zin in een feestje!

aanvang teamschieten 13:30

aanmelden vanaf 13:00

De inschrijving voor het teamschieten 2022 is gesloten, voor vragen of opmerkingen mail naar teamschieten@schutterij.nl

Zondag 4 September

Het Jaarlijkse teamschieten is al jare een zeer gezellige aangelegenheid op de zondagmiddag tijdens de schuttersfeesten. bedrijven die graag aan teambuilding doen, buren die graag een gezellige activiteit ondernemen of vriendengroepen die het, onder het genot van een biertje graag tegen andere teams opnemen

Heel Haaksbergen schiet op 4 september: Park Groot Scholtenhagen decor Teamschieten

Bedrijven, families, vriendengroepen, verenigingen, buurten. Speciaal voor hen organiseert de Haaksbergsche Schutterij op zondagmiddag 4 september schietwedstrijden voor teams. Dat staat voor gezonde spanning en een hoop gezelligheid, tegen het schitterende groene decor van het Scholtenhagen. Deze goede traditie is niet meer weg te denken van het jaarlijkse schuttersfestijn. Dan is het park voor jong en oud the Place to be.

Het traditionele Koningsschieten op zaterdag is voorbehouden aan de leden van het plaatselijke schutters korps. Naar goede gewoonte kan

het publiek op zondag zijn geluk beproeven in de schietsport. Rond de eeuwwisseling heeft

de Haaksbergsche Schutterij het onderdeel bedrijfsschieten geïntroduceerd. Dat is een waar succesnummer geworden.

De vele tientallen teams en hun supporters zorgen voor reuring en sfeer op de historische grond van het Scholtenhagenpark. Om ook andere groepen, zoals vrienden, families, buurten of verenigingen, de kans te geven om mee te doen is het bedrijfsschieten omgevormd tot teamschieten. Drijvende krachten achter deze schiethappening waren – vijftien jaar lang – Arthur en Antoinette Bake. “Dat mag wel even genoemd worden!”, zegt Norbert Ordelmans namens de kersverse Commissie Teamschieten. Deze heeft nu het stokje overgenomen van de familie Bake.

Park Groot Scholtenhagen bruist

Het Scholtenhagenpark bruist als op zondagmiddag de teams in actie komen. De schietsport zorgt voor een stukje gezonde spanning. Maar zonder gezelligheid zou het Schuttersfeest geen schuttersfeest zijn.

Tijdens het Teamschieten is het park niet alleen gevuld met mensen, maar ook met muziek en (mobiele) bars. “De sfeer is super gemoedelijk en plezierig“, weet Norbert Ordelmans.

“Je treft altijd een hoop bekenden. Ook dat maakt het teamschieten zo leuk.”

Teamprijzen te verdienen

Uiteraard voldoet het Teamschieten van de Haaksbergsche Schutterij aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Er wordt met scherp geschoten. Daarom mogen alléén achttienplussers meedoen. Al naar gelang het aantal deelnemende teams staan in het park twee of drie houten vogels opgesteld. Zoals altijd vakkundig vervaardigd door dé expert binnen de schutterij Prijzen zijn te verdienen met het neerhalen van de kop, de linker- en de rechtervleugel, de staart en tenslotte de romp, het belangrijkste onderdeel. De teams die de romp op naam weten te schrijven strijden vervolgens in de finale om de hoofdprijs: een dinerbon van Het Bakkershuis

Na afloop van de wedstrijd is er uiteraard een groot feest met muziek in de grote feesttent.

Kinderen meenemen? Geen probleem!
Tijdens de activiteiten is er op het feestterrein ook kinderanimatie aanwezig en diverse springkussens.

Vaste prik op Schuttersfeesten: Leef je uit op het achtste Kinderfestival!

Voor het achtste jaar op rij worden de Haaksbergse Schuttersfeesten opgeleukt door een bruisend Kinderfestival. Kids tot een jaartje of twaalf kunnen er ook dit jaar weer op rekenen: voor hen is er op zondagmiddag 9 september volop vertier in het volkspark Scholtenhagen. Het Kinderfestival heeft zich een vaste plek verworven op de jaarlijkse Schuttersfeesten. Wat in 2011 van start ging als een ‘probeersel’ om de jeugd tot een jaar of 12 vermaak te bieden, is uitgegroeid tot een gezellig kinderfestijn.

Niet tussen de biertap en het wapengekletter, maar op een mooi afgezonderd plekje in het groene volkspark.

Volop vermaak
Graffiti is een schot in de roos gebleken en staat dus nu weer op het programma.
Ook het animatieteam van Kampeerdorp De Zandstuve is ingevlogen. Zij staan garant voor actie en vertier.
Over zand gesproken… nieuw is het creatieve onderdeel ‘zandtekenen’. Verder staan de zandbakken van Bloesem Kinderopvang op het feestterrein.
Als vanouds begeleiden medewerkers van Ruitersportcentrum Capriole de jeugdige liefhebbers voor een gratis ritje op een pony.
Dansstudio MiDanza verzorgt twee optredens, en natuurlijk mogen de kids meedoen.

Nog meer dan in voorgaande edities heeft de Schutterij de samenwerking gezocht met plaatselijke organisaties. “Daar hebben we beide profijt van.
Voor hen is het een mooie kans zichzelf te promoten. En ook wij zijn er mee geholpen”, legt medeorganisator Ronald Loman uit.
Zo zijn Scouting Haaksbergen, de WoeMiclub, VV Haaksbergen, HHC Haackey en Skillz Jongerenwerk van de partij om de jeugd te vermaken.
En wat zou het kinderfestijn zijn zonder de springkussens van Boberik, een ballonartiest, een draaimolen, de schmink dames van de Schutterij en de Menotti ijscokar? Die zijn er dus ook weer. “Een aantal sponsoren is ons al die jaren trouw gebleven. Dankzij hun steun kunnen we de jeugd trakteren op dit achtste Kinderfestival!”

woensdag, juni 22, 2022
De Haaksbergsche Schutterij heeft sinds 1999 een discipline handboogschieten. Met een klein groepje leden en met hulp van een bevriende schutterij is het handboogschieten opgezet, uitgebouwd en bestaat tegenwoordig uit een 30-tal leden. Hiervan ongeveer 20 senioren en 10 junioren. In tegenstelling van wat mensen in eerste instantie zullen denken, is handboogschieten geen krachtsport. Uiteraard is er kracht nodig om de boog uit te trekken, maar zoals bij alle sporten baart oefening kunst en neemt de techniek het al gauw over. Daarnaast zijn handbogen verkrijgbaar in diverse trekkrachten waardoor het woord kracht ook al gerelativeerd kan worden. Handboogschieten kan dus zeker ook door dames, junioren (vanaf 10 jaar) en mindervalide mensen beoefend worden.  Er zijn diverse vormen van boogschieten, waarvan de Haaksbergsche schutterij de in Nederland meest gangbare disciplines beoefend. In de herfst en winterperiode schieten we binnen op 18 meter. In de lente en zomer wordt er buiten geschoten op een eigen veld vlakbij de hal en schieten we op wat de langere afstanden. Mede door de goede begeleiding van een gediplomeerde trainer met hulp van assistentie van ervaren schutters weten de leden steeds betere resultaten te behalen, zowel individueel, als ook in teamverband. Bij de 18 meter indoor discipline is er een regionale competitie met andere verenigingen, waarvan uiteindelijk de besten van de verschillende klassen (8), rayon- en Nederlandse kampioenschappen kunnen schieten.  Hebt je interesse in deze mooie tak van sport waarin je jezelf continu kunt blijven verbeteren, maar waar je ook gewoon gezellig een paar pijlen kunt schieten zonder prestatiedwang, neem dan contact op met: Alfons Waanders 06 465 278 36 Er staan voldoende bogen en materialen ter beschikking, zodat je met zeer weinig kosten kunt zien of handboogschieten iets voor je is. Je zult al gauw zien dat handboogschieten een verslavende sport is. Handboogschieten…. da’s pas sport!!!  De trainingsavonden zijn op maandag en woensdag avond van 19.00 tot 20.30 voor senioren (daarna vrij schieten). Op dinsdagavond is de zaal vrij voor de jeugd en deze trainen van 18.30 tot 20.30.
All items
Handboogschieten
Willem Tell is een legendarische vrijheidsheld die aan het begin van de 14e eeuw zou hebben geleefd in Zwitserland en vooral bekend werd door het ...
Lees verder
Willem Tell
De recurveboog Het woord recurve betekent, dat er behalve dat er een buiging is in het midden van de werparmen, er ook een tegengestelde buiging i...
Lees verder
De recurveboog
De compoundboog is een zogenaamde samengestelde boog die werkt met een katrollensysteem aan het uiteinde van de werparmen. De as van het katrol...
Lees verder
De compoundboog
Mooi nieuws van onze handboog tak. Daan Saft verrast Nederlandse top en grijpt Nederlandse titel in Den Bosch Finales Recurve Heren individu...
Lees verder
Daan Saft verrast Nederlandse top
De Haaksbergsche Schutterij heeft sinds 1999 een discipline handboogschieten. Met een klein groepje leden en met hulp van een bevriende schutterij...
Lees verder
Handboog schieten